Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Správne poplatky

Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov vyberané na Obecnom úrade v Šúrovciach od 01.05.2015

Osvedčenie podpisu

1,50 € / podpis

Osvedčenie podpisu spojené so zviazaním listín

3,00 € / podpis

Osvedčenie podpisu mimo úrad

3,00 € / podpis

Osvedčenie listín

1,50 € / strana 

Vydanie odpisu matričných dokladov

5,00 €

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

1,50 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným MÚ občanmi SR

16,50 €

Povolenie uzavrieť manželstvo  mimo určenej doby

16,50 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

66,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným MÚ medzi št. občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami

33,00 €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

66,00 €

Rybársky lístok 1-ročný

7,00 €

Rybársky lístok 3-ročný

17,00 €

Potvrdenie o pobyte

5,00 €

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác FO

10,00 €

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác PO

30,00 €

Žiadosť o povolenie terénnych úprav FO

20,00 €

Žiadosť o povolenie terénnych úprav PO

100,00 €

Žiadosť o povolenie na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30,00

Pridelenie súpisného a orientačného čísla

7,00 €

Vydanie osvedčenia SHR

6,50 €

Vydanie licencie na výherné prístroje

1 500 € / VHP

Zmena údajov v licencii

200,00 €

Potvrdenie o obhospodarovaní záhrad k predaju prebytkov

3,00 €

Žiadosti, informácie zasielané prostredníctvom pošty

1,50 €

Ing. Žaneta Gogolová
starostka  obce

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií