Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Rada školy

Zriaďovanie, pôsobnosť a úlohy orgánov školskej samosprávy ustanovuje zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon tiež určuje, pri ktorých školách a školských zariadeniach sa rada školy ustanovuje. Funkčné obdobie rady školy je 4 roky.

Poslanie a funkciu školskej samosprávy definuje § 24 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. nasledovne:

"Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia úlohu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky."

Za ustanovenie rady školy je zodpovedný zriaďovateľ. Rady školy sa zriaďujú v školách a školských zariadeniach bez rozdielu zriaďovateľa. Rada školy svoju činnosť vykonáva voči škole alebo školskému zariadeniu, pri ktorých bola ustanovená. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov.

Členovia Rady školy pri ZŠ s MŠ v Šúrovciach:

 • Mgr. Dana Trnková, pedagogický zamestnanec ZŠ
 • Bc. Emília Ondrejíčková, pedagogický zamestnanec MŠ
 • Pavol Hruboň, nepedagogický zamestnanec
 • Mgr. Lucia Káčerová, rodič MŠ
 • RNDr. Ing. Marián Viskupič, rodič ZŠ
 • Miroslav Šimášek, rodič ZŠ
 • Ing. Martin Mlích, rodič ZŠ
 • Mgr. Gabriela Delinčáková, delegovaný zástupca zriaďovateľa - predsedníčka RŠ
 • Mgr. Miriama Ondrejíčková, delegovaný zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Martina Ďurišová, delegovaný zástupca zriaďovateľa
 • Mária Šulecová, delegovaný zástupca zriaďovateľa - podpredsedníčka RŠ

Zápisnice zo zasadnutí rady školy a ostatné materiály a dokumenty týkajúce sa činnosti rady školy sú zverejňované na webovom sídle ZŠ s MŠ Šúrovce surovcezs.edupage.org

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií