Menu
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
Obec Šúrovce
ObecŠúrovce
S čím vám môžeme pomôcť
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Obecný úrad Šúrovce
Nová 174/5, 919 25  Šúrovce
pevná linka: 033/5595 767
e-mail: surovce@post.sk

Knižničný a výpožičný poriadok

V zmysle § 13 ods. 2 d zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a Organizačného poriadku Obecného úradu obce Šúrovce,

starostka obce Šúrovce vydáva tento

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK OBECNEJ KNIŽNICE V ŠÚROVCIACH

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Pôsobnosť Knižničného poriadku

1. Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Šúrovciach, ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.

2. Knihovník zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste v priestoroch knižnice.

3. Obecná knižnica v Šúrovciach je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Jej zriaďovateľom je Obec Šúrovce.

4. Základným poslaním knihovníka je prostredníctvom knižnično-informačných služieb v rámci knižničného systému regiónu koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny fond a organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia.

Článok 2
Záväznosť Knižničného poriadku

Knižničný poriadok je pre pracovisko knižnice záväzný. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese: Nová 5, 919 25 Šúrovce.

Článok 3
Knižničný fond

1. Knižničný fond knižnice tvorí: primárny fond – knihy.

2. Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom obce. Každý čitateľ a používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok 4
Služby knižnice

1. Knižnica poskytuje základné služby. Základné služby sú bezplatné. Cenník služieb a poplatkov je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.

2. Základné služby knižnice sú:

a) výpožičné služby prezenčné (v knižnici),

b) výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice),

c) predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov.

3. Knižnica poskytuje služby na základe osobných požiadaviek čitateľov. Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok.

4. Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku, vzdelania a profesného zamerania.

Článok 5
Prístupnosť knižnice

1. Knihovník poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.

2. Čitateľ a používateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľský priestorov knižnice.

3. Zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.

4. Otváracia doba obecnej knižnice:

Článok 6
Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice

1. Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok a zachovávať pokyny pracovníkov knižnice.

2. Čitateľ je povinný odložiť si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Vo všetkých priestoroch je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu.

3. Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

4. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.

5. Z práva využívať služby knižnice je vylúčený čitateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou a čitateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným čitateľom na obtiaž.

6. Čitateľ má právo podávať ústne i písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knihovníka. Zriaďovateľ knižnice vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Článok 7
Registrácia čitateľa

1. Čitateľom knižnice sa môže stať:

a) každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať,

b) príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice.

2. Občan sa stane čitateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného poriadku.

3. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Článok 8
Čitateľský preukaz

1. Čitateľský preukaz sa vystavuje:

a) občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym iným dokladom. U osôb od 15 do 18 rokov sa vyžaduje aj potvrdenie rodičov o prevzatí hmotnej zodpovednosti. U detí do 15 rokov sa čitateľský preukaz vystavuje po podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom.

b) občanom iného štátu po predložení povolenia  k pobytu v Slovenskej republike alebo cestovného pasu.

c) právnym osobám po vyplnení čitateľskej prihlášky podpísanej oprávneným pracovníkom.

2. Za vystavenie čitateľského preukazu platí čitateľ registračný poplatok, ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe tohto Knižničného poriadku.

3. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:

a) odhlásením čitateľa,

b) hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej náhrady za spôsobnú škodu v určenom termíne.

Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

4. Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej čitateľom. Právo využívať služby knižnice môže byť čitateľovi odobraté na určitý čas i z hygienických dôvodov.

5. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať všetky služby knižnice a jej dislokovaných pracovísk. Je neprenosný. Môže ho používať iba čitateľ, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz čitateľa  na overenie jeho  totožnosti.

6. Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v bode 1. Za vydanie nového čitateľského preukazu zaplatí čitateľ stanovený poplatok uvedený v Cenníku  služieb a poplatkov tohto Knižničného poriadku.

7. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady.

II. VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Článok 9
Druhy výpožičiek

1. Knihovník poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a  požiadavkami na ochranu knižničného fondu.

2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (v priestoroch knižnice).

3. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

Článok 10
Zásady vypožičiavania

1. Knihovník požičiava čitateľovi dokument iba po predložení platného čitateľského preukazu.

2. Čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac  5 dokumentov.

3. Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je  30 dní. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.

4. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie výpožičnej lehoty je možné najviac trikrát o ďalších 10  dní od dátumu predlžovania.

5. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:
a) čitateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky)
b) dokument si rezervoval iný čitateľ.

6. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

Článok 11
Evidencia výpožičiek

1. Knihovník vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva:
- manuálne v evidenčnom formulári, prípadne v čitateľskom preukaze.

3. Prevzatie výpožičky potvrdzuje knihovník svojím podpisom.

4. Knihovník potvrdzuje čitateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu.

Článok 12
Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument

1. Čitateľ je povinný:

a) pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knihovníkovi.

Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradiť knižnici náklady   na opravu dokumentu.

b) vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.

Článok 13
Vymáhanie nevrátených výpožičiek

1. Ak čitateľ vráti dokument po stanovenej výpožičnej lehote, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorenie bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané alebo nie. Čitateľ platí poplatok z oneskorenia za každý dokument osobitne. Knihovník vydá čitateľovi  o zaplatení poplatku doklad.

2. Knihovník posiela čitateľovi maximálne dve upomienky.   Treťou upomienkou je výzva na vrátenie dokumentu pred podaním žaloby. Po zaslaní prvej upomienky má čitateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.

3. Ak čitateľ nevráti dokument ani po druhej upomienke, bude knižnica vymáhať jeho náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí všetky náklady čitateľ, resp. jeho zákonný zástupca.

Článok 14
Straty a náhrady

1. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knihovníkovi poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

2. O poškodení, zničení alebo strate dokumentu sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým spôsobom sa čitateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.

3. Knižnica požaduje nahradenie škody  niektorou z týchto foriem:
a) dodaním výtlačku toho istého titulu
b) finančnou úhradou za nevrátený dokument.

4. O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje Obec Šúrovce. Ak  čitateľ v stanovenej lehote nenahradí spôsobenú škodu, Obec Šúrovce si uplatňuje voči nemu svoje nároky na súde.

Článok 15

Záverečné ustanovenia

1. Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje zriaďovateľ obecnej knižnice.

2. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť pracovník knižnice.

3. Vydaním tohto Knižničného a výpožičného poriadku sa ruší doterajší Knižničný a výpožičný poriadok.

4. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.5.2015

Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce

Príloha Knižničného a výpožičného poriadku

Cenník služieb a poplatkov obecnej knižnice v Šúrovciach

1. Súčasťou Knižničného a výpožičného poriadku miestnej obecnej knižnice v Šúrovciach je cenník služieb.

2. Obecná knižnica stanovuje nasledovné poplatky:

  • zápisné pre dospelého čitateľa: 1,00 €/rok
  • zápisné pre dieťa do 15 rokov: 1,00 €/rok
  • poplatok za I. upomienku: 0,50 €, II. upomienku: 1,00 €
  • za nevrátenú knihu resp. znehodnotenú knihu – poplatok v plnej výške hodnoty knihy, alebo nahradiť kúpou novej rovnakej knihy.

V Šúrovciach, dňa 1.5.2015

Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce

Obec Šúrovce

Staršia literatúra spomína, že pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán.

Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo).

viac informácií